ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI - REJYONAL BLOK

 

Şekil 1. Brakial pleksus

 

 

 

Radyal sinir bloku

 
       

Home
Up
İçindekiler & Linkler
Genel bilgiler
Endikasyonlar
Premedikasyon
Blok girişimlerine hazırlık
Periferik sinir stimülatörü
Blok yönetimi
Farmakoloji
Somatik bloklar
Santral bloklar
RİVA
Diğer bloklar
Nörolitik bloklar
Sempatik bloklar
Çocukta rejyonal blok

 

ANATOMİ

Radyal sinir, brakial pleksusun en geniş dalıdır ve liflerini servikal beş, altı, yedi, sekiz (C5-6-7-8) ve birinci torasik sinirden (T1) alır. Humerusun medialinden aşağı doğru seyreder. Aksiller arterin üçüncü ve brakial arterin üst kısmının altından teres majör ve latissimus dorsi kaslarının tendonlarının önünden geçer. Bundan sonra humerusun medialinden laterale doğru triseps kasının medial ve lateral başları arasında seyreder. Eksternal kondilin 6,5 - 7,5 cm üstünde lateral intermusküler septumu delerek brakialis ve brakioradyalis kasları arasından lateral kondilin önüne geçer. Burada dört dala ayrılır. Musküler, kutaneal ve derin dallar ön kol ve kolun üst kısmını inerve eder. Superfisial dal radyal arterin lateralini takip eder ve ön kolun üstünde hiç dal vermez. Bu dal bileğin 6,5 - 7,5 cm üstünde arteri terk eder, brakioradyalis kası tendonunun altından geçerek derin fasiayı deler ve subkutan dokuya girer. Bundan sonra bileğin hemen üstünde iki dala ayrılarak eldeki inervasyon alanına dağılır.

ENDİKASYONLARI

 • Cerrahi: Kol ve elde radyal sinir inervasyon alanında uygulanan cerrahi girişimler ve maniplasyonlar.

 • Diagnostik: Üst ekstremitedeki ağrının lokalize edilmesi için.

 • Terapötik: Radyal sinir nevraljisi

İLAÇLAR

 • Lidokain: % 1 - 1,5 (10 - 20 ml).

 • Bupivakain: % 0, 25 (10 - 20 ml). 

RADİAL SİNİRİN DİRSEKTE BLOKU

 • Hastanın pozisyonu

Hasta sırt üstü pozisyonda yatar, kolu kısmen abduksiyonda ve ön kol ekstansiyonda tutulur.

 • Enjeksiyon noktasının belirlenmesi

Humerusun lateral epikondili palpe edilir ve buradan humerusun lateral yüzeyi üzerinde dört parmak, (6 - 8 cm) üstteki cilt noktası işaretlenir. Bu nokta yaklaşık olarak radyal sinirin intermusküler septumu deldiği ve humerusa yakın seyrettiği noktadır.

 • Girişim

 1. Bölge aseptik olarak temizlenir ve örtülür. Anesteziyolog blok tarafında ayakta durur.

 2. İşaretlenen noktada lokal anestezi (intradermal cilt kabarcığı) oluşturulur (1-2 ml).

 3. Radyal sinir parestezisi, baş parmak ve el sırtında hissedilen keskin bir elektrik şoku benzeri duyu ile karakterizedir. Hastadan, bu tipik parestezi hissini duyduğunda belirtmesi ve hareket etmemesi istenir.

4. Lokal anestetik solüsyon içeren (10 ml) enjektöre, 5 cm uzunluğunda 22 no'lu bir iğne tesbit edilir ve oluşturulan cilt kabarcığından cilde dik bir açıyla girilir. İğne, humerusun lateral yüzeyine temas edene kadar ilerletilir. İğnenin ilerletilmesi sırasında parestezinin duyulması halinde iğne fikse edilerek 10 -20 ml lokal anestetik solüsyon verilir Video : Dirsekte radyal sinir bloku (GATA Prof. Dr. E Güzeldemir, Doç. Dr. M. Emin Orhan, Yrd. Doç. Dr. Ferruh Bilgin).

5. Parestezinin tesbit edilemediği durumlarda (iğnenin humerusun lateral yüzeyine temas edene kadar ilerletilmiş olmasına karşın) iğne yavaş yavaş geri (1,5 cm) çekilirken 5 ml lokal anestetik enjekte edilir. Bu manevra bir kaç kez tekrarlanır. Enfiltrasyon kas içine değil humerus yakınına uygulanmalıdır. 

RADİAL SİNİRİN BİLEKTE BLOKU

 • Hastanın pozisyonu

Hasta, kolu abdüksiyonda, önkol ekstansiyonda ve el ayası yukarı gelecek şekilde sırtüstü yatırılır.

 • Enjeksiyon noktasının belirlenmesi

Radius'un stiloid çıkıntısı palpe edilir ve belirlenir. Stiloid çıkıntının 1 cm lateral ve distalindeki nokta enjeksiyon noktası olarak işaretlenir (Resim 1).

Resim 1. Radial sinir radiusun stiloid çıkıntısının (daire) hemen üstünde (nokta ile işaretli) başparmağın dış cildi, işaret parmağı ve orta parmağın lateral yarısını inerve eden dijital dallar verir. Bu dalların bir kısmı bilekte genellikle baş parmak hizasındaki çukurun (okla işaretli - snuff box - enfiye çukuru) hemen üstünde yüzeyel olarak seyreder.

 • Girişim

 1. Bölge aseptik olarak temizlenir ve örtülür. Anesteziyolog blok tarafında ayakta durur.

 2. Lokal anestetik solüsyon (10 ml) içeren enjektöre 5 cm uzunluğunda 22 no' lu iğne tesbit edilir ve oluşturulan cilt kabarcığından girilerek her iki yönde 5 - 10 ml lokal anestetik subkütan olarak enfiltre edilir (Resim 2). Anestetik solüsyonun bilekte subkutan dokuda yayılması esastır ve bunu sağlamak için iğne dikkatle yavaş hareket ettirilmelidir Video : Bilekte radyal sinir bloku (GATA Doç. Dr. M. Emin Orhan, Yrd. Doç. Dr. Ferruh Bilgin).

Bilekte genellikle baş parmak hizasındaki çukurun (snuff box - enfiye çukuru) hemen üstünde radyal sinir ikiye ayrılır. Bundan nedenle biri baş parmakta diğeri ise ilk üç parmağın sırtında olmak üzere iki farklı noktada parestezi saptanması mümkündür. Girişim sırasında radyal sinir parestezisi saptanırsa iğne fikse edilerek 10 - 20 ml lokal anestetik enjekte edilmelidir.

Radyal sinir genellikle solüsyonun diffüzyonuna bağlı olarak bloke olur.

Resim 2. Bilekte radial sinir bloku.

ANALJEZİ

Blokun uygulandığı noktanın altında radyal sinir ve dallarının inerve ettiği bölgede analjezi oluşur.

KOMPLİKASYONLAR

LİNK

 

Şekil 1.

Video : Dirsekte radyal sinir bloku (GATA Prof. Dr. E Güzeldemir, Yrd. Doç. Dr. M. Emin Orhan, Yrd. Doç. Dr. Ferruh Bilgin)

Video : Dirsekte radyal sinir bloku (GATA Prof. Dr. E Güzeldemir, Doç. Dr. M. Emin Orhan, Yrd. Doç. Dr. Ferruh Bilgin)

Video : Bilekte radyal sinir bloku (GATA Yrd. Doç. Dr. M. Emin Orhan, Yrd. Doç. Dr. Ferruh Bilgin)

Video : Bilekte radyal sinir bloku (GATA Doç. Dr. M. Emin Orhan, Yrd. Doç. Dr. Ferruh Bilgin)

         

Back | Up | Next

 

Brakial pleksus bloku | Radyal sinir bloku | Medyan sinir bloku | Ulnar sinir bloku | Dijital sinir bloku | El cerrahisinde rejyonal blok