Klinikopatolojik Korrelasyon Toplantıları
Sessions of Clinicopathologic Correlation

11 Nisan / April 2005

Olgu-01
Case-01
NÖ, 67 y, kadın.

Yerleşim: (a) Sol dirseğin dış yan yüzü; (b) göz kapakları; (c) el sırtında eklem üzerleri.

Süre: (a) 6 ay; (b) 1 yıl; (c) 2 ay.

Lezyon: (a) Eritemli plak [Resim-Üst]; (b) telanjiektazik eritem [Resim-Orta]; (c) eritem.

Sistemik sorunlar: Kas güçsüzlüğü.

Laboratuvar bulguları: Yok.

Histopatolojik bulgular: Bazal hücrelerde hafif likefaksiyon ve hafif yüzeysel perivasküler lenfositik infiltrasyon [Resim-Alt]. Direkt immünofloresan inceleme negatif.

Tanı: Dermatomiyozit.
NÖ, 67 y, female.

Location: (a) The lateral aspect of the left elbow; (b) the eyelids; (c) the dorsal aspects of the hand joints.

Duration: (a) 6 months; (b) 1 year; (c) 2 months.

Lesion: (a) An erythematous plaque [Figure-Upper]; (b) telangiectatic erythema [Figure-Middle]; (c) erythema.

Systemic problems: Muscular weakness.

Laboratory findings: None.

Histopathologic findings: Mild liquefaction of basal cells and mild superficial perivascular lymphocytic infiltration [Figure-Lower]. Direct immunofluorescence test is negative.

Diagnosis: Dermatomyositis.

Olgu-02
Case-02
OV, 65 y, erkek.

Yerleşim: (a) Kollar; (b) alt göz kapağı ve sol ayak iç yan yüz; (c) ayaklar ve bacaklar.

Süre: (a) 5 ay; (b) 3 ay; (c) 3 ay.

Lezyon: (a) Mor papülonodüler lezyonlar; (b) morumsu plaklar ve bazılarında papülonodüler lezyonlar; (c) ödem.

Sistemik sorunlar: Renkli Doppler ultrasonografisinde alt ekstremitelerde minimal venöz yetmezlik; abdominal ultrasonografide hepatomegali, sol böbrek atrofisi ve peritoneal kisthidatik.

Laboratuvar bulguları: Anti-HIV antikoru negatif.

Histopatolojik bulgular: Epidermiste atrofi ve dermiste yarık görünümünde damarsal yapılar gösteren, iğ biçiminde ve CD34 pozitif hücrelerden oluşan tümöral infiltrasyon.

Tanı: Kaposi sarkomu.
OV, 65 y, male.

Location: (a) The arms; (b) The lower eyelid and the medial aspect of the left foot; (c) the feet and the legs.

Duration: (a) 5 months; (b) 3 months; (c) 3 months.

Lesion: (a) Purple papulonodular lesions; (b) purplish plaques, some of which have papulonodular lesions; (c) edema.

Systemic problems: Minimal venous insufficiency at the lower limbs in colored Doppler ultrasonography; hepatomegaly, atrophy of the left kidney and peritoneal hydatid cysts in abdominal ultrasonography.

Laboratory findings: Anti-HIV antibody is negative.

Histopathologic findings: Epidermal atrophy and dermal tumoral infiltration composed of spindle-shaped and CD34-positive cells and showing split-like vascular structures.

Diagnosis: Kaposi sarcoma.

Olgu-03
Case-03
AG, 76 y, kadın.

Yerleşim: Antekübital bölgeler, supraskapüler bölgeler ve ense.

Süre: 1 yıl.

Lezyon: Toplu iğne başı büyüklüğünde, deri renginde ya da sarımsı papüller [Resim-Üst].

Sistemik sorunlar: Yok.

Laboratuvar bulguları: Yok.

Histopatolojik bulgular: Bazal hücrelerde hafif likefaksiyon ve üst dermiste küçük amorf madde birikimleri [Resim-Alt]. Amiloid boyası pozitif.

Tanı: ?
AG, 76 y, female.

Location: The antecubital areas, the suprascapular areas and the nape.

Duration: 1 year.

Lesion: Pinhead-sized, flesh-colored or yellowish papules [Figure-Upper].

Systemic problems: None.

Laboratory findings: None.

Histopathologic findings: Mild liquefaction of basal cells and small amorphous deposits in the upper dermis [Figure-Lower]. Stains for amyloid are positive.

Diagnosis: ?

Olgu-04
Case-04
AK, 58 y, kadın.

Yerleşim: Jinjiva.

Süre: Birkaç ay.

Lezyon: Erozyonlar ve bül artıkları [Resim-Üst].

Sistemik sorunlar: Yok.

Laboratuvar bulguları: VDRL ve TPHA negatif.

Histopatolojik bulgular: Dermiste lenfosit, plazmosit ve nötrofillerden oluşan infiltrasyon (epidermis görülmedi) [Resim-Orta]. Bazal membran bölgesinde lineer IgG ve C3 birikimi [Resim-Alt].

Tanı: Büllöz pemfigoid? Sikatrisyel pemfigoid?
AK, 58 y, female.

Location: The gingiva.

Duration: A few months.

Lesion: Erosions and remnants of blisters [Figure-Upper].

Systemic problems: None.

Laboratory findings: VDRL and TPHA are negative.

Histopathologic findings: Dermal infiltration composed of lymphocytes, plasma cells and neutrophils (epidermis is absent) [Figure-Middle]. Linear deposits of IgG and C3 at the basement membrane zone [Figure-Lower].

Diagnosis: Bullous pemphigoid? Cicatricial pemphigoid?

Olgu-05
Case-05
MK, 65 y, erkek.

Yerleşim: Yanaklar ve saçlı deri.

Süre: 15 yıl.

Lezyon: Ortasında atrofi ve hipopigmentasyon bulunan eritemli plaklar [Resim-Üst].

Sistemik sorunlar: Sol gözde makülopati ve katarakt.

Laboratuvar bulguları: Antinükleer antikor ve anti-DNA antikoru negatif.

Histopatolojik bulgular: Epidermiste atrofi ve düzleşme, üst dermiste solar elastoz ve dilate damarlar [Resim-Orta]. Epidermal eklerin bazal membran bölgesinde granüler IgA birikimi [Resim-Alt].

Tanı: Lupus eritematozus?
MK, 65 y, male.

Location: The cheeks and the scalp.

Duration: 15 years.

Lesion: Erythematous plaques with atrophic and hypopigmented centers [Figure-Upper].

Systemic problems: Maculopathy and cataract in the left eye.

Laboratory findings: Antinuclear antibody and anti-DNA antibody are negative.

Histopathologic findings: Epidermal atrophy and flattenning, solar elastosis and dilated vessels in the upper dermis [Figure-Middle]. Granular deposits of IgA at the basement membrane zone of the epidermal appendages [Figure-Lower].

Diagnosis: Lupus erythematosus?